Escolarització 18-19

JORNADA DE PORTES OBERTES

PROCÉS D’ADMISSIÓ PER INFANTIL I PRIMÀRIA

CURS 2018-19

CALENDARI
Presentació de sol·licituds a la secretaria del centre…….. entre el 3 i el 16 de maig
Publicació llistat provisional…………………………………………6 de juny
Termini per a presentar reclamanacions……………………… entre el 6 i el 8 de juny
Publicació llistat definitiu……………………………………………21 de juny
Termini per a fer la matrícula……………………………………….entre el 22 i el 27 de juny

DOCUMENTACIÓ GENERAL (a presentar en tots els casos)
Sol·licitud emplenada i signada pels dos pares o tutors
DNI/NIE pares o tutors i sol·licitant
Llibre de família
Declaració de responsabilitat (en cas de sol·licitud unipersonal)

DOCUMENTACIÓ PER OBTENIR PUNTS
Certificat germans o pares a l’escola (l’heu de demanar a secretaria)
Certificat d’empadronament (específic per escolarització)
Certificat d’empresa (amb indicació d’antiguitat i adreça laboral) i certificat de vida laboral
Certificat discapacitat del sol·licitant, pare, mare o germà superior al 32%
Títol de família nombrosa
Sentència judicial referida a la custòdia del sol·licitant
Certificat mèdic oficial de patir alguna de les següents malalties cròniques:
Fenilcetonúria
Artritis reumàtica juvenil
Malaltia celíaca
Malaltia inflamatòria intestinal
Fibrosi quística
Insuficiència renal crònica
Trasplantat renal
Hipotiroïdisme congènit
Diabetis mellitus
Hiperplàsia adrenogenital congènitca
Epilèpsia
Hemofilia
Cardiopatia congènita
Patologia oncològica

* Obtenir calendari en pdf.