Escolarització 19-20

PROCÉS D’ADMISSIÓ PER INFANTIL I PRIMÀRIA

CURS 2019-20

CALENDARI

 • Presentació sol·licituds 4t Ed Infantil . . . . . . del 25 de març al 5 d’abril
 • Presentació sol·licituds altres nivells . . . . . . del 13 al 17 de maig
 • Publicació de llistes provisionals . . . . . . . . . . 31 de maig
 • Presentació de reclamacions . . . . . . . . . . . . .  del 3 al 5 de juny
 • Resolució de reclamacions . . . . . . . . . . . . . . .  6 de juny
 • Publicació de llistes definitives . . . . . . . . . . . . 17 de juny
 • Matriculació  tots els nivells  . . . . . . . . . .  . .  del 24 al 28 de juny

Les sol·licituds (que han d’estar signades pels dos tutors) es poden trobar en qualsevol centre o a www.escolaritzacio.caib.es, on es pot fer el tràmit telemàtic. En qualsevol cas han de presentar-se al centre escollir com a 1ª opció.

DOCUMENTACIÓ GENERAL (a presentar en tots els casos)
Sol·licitud emplenada i signada pels dos pares o tutors
DNI/NIE pares o tutors i sol·licitant
Llibre de família
Declaració de responsabilitat (en cas de sol·licitud unipersonal)

DOCUMENTACIÓ PER OBTENIR PUNTS

 • tenir germans matriculats i/o mare/pare treballant en el centre
 • domicili familiar o laboral en el municipi de Marratxí
 • renda familiar 2017 inferior al triple del Salari Mínim Interprofessional
 • família nombrosa
 • discapacitat de l‘alumne o familiar directe
 • alumne en situació d’acolliment familiar
 • alumne pateix una malaltia crònica; fenilcetonúria, artritis reumàtica juvenil, malaltia celíaca, malaltia inflamatòria intestinal, fibrosi quística, cardiopatia congènita, malaltia oncològica, insuficiència renal crònica, trasplantament renal, hipotiroïdisme congènit, hiperplàsia adrenogenital congènita, diabetes mellitus, epilèpsia i hemofilia.
 • canvi de domicili per violència de gènere o per mobilitat forçosa

Punts d’elecció de centre:

 • Famílies monoparentals
 • Germans de parts múltiples que sol·liciten plaça al mateix curs i nivell educatiu.

Podeu trobar més informació a www.escolaritzacio.caib.es o a la secretaria del centre, preferentment de 13 a 14h o al telèfon 971 795 170

* Obtenir calendari en pdf.