Escolarització 18-19

JORNADA DE PORTES OBERTES

PROCÉS D’ADMISSIÓ PER INFANTIL I PRIMÀRIA

CURS 2018-19

CALENDARI
Presentació de sol·licituds a la secretaria del centre…….. entre el 3 i el 16 de maig
Publicació llistat provisional…………………………………………6 de juny
Termini per a presentar reclamanacions……………………… entre el 6 i el 8 de juny
Publicació llistat definitiu……………………………………………21 de juny
Termini per a fer la matrícula……………………………………….entre el 22 i el 27 de juny

DOCUMENTACIÓ GENERAL (a presentar en tots els casos)
Sol·licitud emplenada i signada pels dos pares o tutors
DNI/NIE pares o tutors i sol·licitant
Llibre de família
Declaració de responsabilitat (en cas de sol·licitud unipersonal)

DOCUMENTACIÓ PER OBTENIR PUNTS
Certificat germans o pares a l’escola (l’heu de demanar a secretaria)
Certificat d’empadronament (específic per escolarització)
Certificat d’empresa (amb indicació d’antiguitat i adreça laboral) i certificat de vida laboral
Certificat discapacitat del sol·licitant, pare, mare o germà superior al 32%
Títol de família nombrosa
Sentència judicial referida a la custòdia del sol·licitant
Certificat mèdic oficial de patir alguna de les següents malalties cròniques:
Fenilcetonúria
Artritis reumàtica juvenil
Malaltia celíaca
Malaltia inflamatòria intestinal
Fibrosi quística
Insuficiència renal crònica
Trasplantat renal
Hipotiroïdisme congènit
Diabetis mellitus
Hiperplàsia adrenogenital congènitca
Epilèpsia
Hemofilia
Cardiopatia congènita
Patologia oncològica

Punts d’elecció de centre:

0,5 Famílies monoparentals

0,5 Germans de parts múltiples que sol·liciten plaça al mateix curs i nivell educatiu.

* Obtenir calendari en pdf.