Espai creatiu

Es presentaran 5 espais de feina amb els seus materials corresponents que treballarem durant les dues sessions del taller.

Elegiran l'espai lliurement i  decidiran el temps dedicat a cada activitat.

OBJECTIUS:

-  L'objectiu inicial és que durant les dues sessions,  passar per tots els espais presentats per tal de treballar les diferents tècniques proposades amb els seus corresponents materials. Però poden aprofundir en aquells que triin i dedicar-lis més temps, deixant de fer aquells que no els interessi.

- Treballar diferents tècniques plàstiques.

- Explorar les propietats dels diferents materials plàstics i comuns utilitzats al taller.

- Millorar la motricitat fina.

- Aprendre el nom dels estris i materials utilitzats a cada tècnica.

- Gaudir de la creació  per plaer i amb total llibertat.

- Millorar la concentració.

- Valorar les produccions pròpies i les dels companys.

- Gaudir procés i del resultat obtingut.

- Expressar sentiments mitjançant la pintura.

- S'explicarà que no només s'avaluarà el producte final, sinó que la mestra estarà observant  durant tot el procés creatiu, la motivació, l'interés, el bon ús dels materials, el companyerisme, la concentració, el respecte cap els altres...