Transport escolar

El servei de transport escolar començarà el pròxim dilluns 11 de setembre.

Quines famílies tenen dret a l'ús del transport escolar?

Segons l'article 2 del decret 30/2023, de 22 de maig, pel qual es regula el transport escolar en els centres educatius públics i en els centres d'educació especial sostinguts amb fons públics de les Illes Balears

Article 2

Alumnat amb dret al transport escolar

1. Es reconeix el dret al servei de transport escolar a tot l'alumnat que cursa el segon cicle d'educació infantil o l'educació bàsica en centres docents públics (educació primària, educació secundària obligatòria, cicles formatius de grau bàsic i educació especial) o que cursen la modalitat d'educació especial bàsica i de transició a la vida adulta en centres concertats d'educació especial.

La sol·licitud del servei de transport escolar per a alguna de les rutes establertes s'ha de formalitzar en el moment de la matrícula.

2. Tenen dret a l'ús del transport contractat per la Conselleria d'Educació i Formació Professional els alumnes a què es refereix l'apartat anterior i que reuneixin algun dels requisits següents:

a) Residir en una localitat o en una zona rural distinta d'on està ubicat el centre educatiu al qual assisteixin, perquè no disposen d'un centre docent públic on hagin pogut ser escolaritzats en la seva localitat o zona de residència, sempre que la distància del domicili fins al centre sigui superior a 3 quilòmetres.

En el cas d'alumnes amb necessitats educatives especials, quan les necessitats derivades de la seva discapacitat dificultin el desplaçament al centre, la distància mínima pot ser inferior. Aquesta circumstància requereix un informe justificatiu de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, competent en matèria de transport escolar.

b) Quan s'hagin d'escolaritzar de manera excepcional en un centre d'educació especial concertat, perquè no hi hagi places sostingudes amb fons públics disponibles en la localitat de residència que puguin atendre satisfactòriament aquest alumnat.

c) Quan el conseller d'Educació i Formació Professional, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ho autoritzi per necessitats d'escolarització o dificultats específiques justificades, tals com llunyania dels espais poblacionals, exclusió social o casos d'alumnes amb dificultats o necessitats especifiques.

3. Serà un requisit per exercir el dret al transport que la ruta tengui el número mínim d'alumnes establert a l'article 5.

Tràmit per a usar el servei de transport escolar

Les famílies que compleixin els requisits i esteu interessades en fer ús del servei de transport escolar heu de seguir aquestes passes:

1) Emplenar el següent formulari

2) Anar al centre, a principis de setembre, i signar l'acceptació d'ús del servei

RUTES

Clicau damunt el mapa

Ruta V23 Pla de na Tesa

Ruta V24 Es Caülls

HORARIS

Per a quasevol proposta, suggeriment o queixa podeu emplenar aquest model i lliurar-lo a secretaria o enviar-lo per correu electrònic a: ceipblanquerna@educaib.eu